Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

A községháza

T i s z t e l e t t e l   ü d v ö z l ö k   M i n d e n k i t

  a   w w w . n y i r p a z o n y . e o l d a l . h u

„K ö z s é g h á z a "- n e v ű   a l o l d a l á n !

Íme, egy kis visszatekintés!

Földünk Európa nevű kontinensének

35 országa, köztük Magyarország is

 1975-ben a finn Helsinkiben írt alá 

környezetvédelemmel kapcsolatos

megállapodást és közös jelszavuk=

„CSAK EGY FÖLDÜNK VAN - ÓVJUK!"

Államunkban az 1989. október 23-i 

rendszerváltozás után továbbra fontos 

a környezet- és természetvédelem.

1992-ben

Rio de Janeiroban már 

a Föld minden kontinenséről,

számos országból gyűltek össze, 

hogy hatákony megoldást találjanak 

a globális méretet öltő problémákra.

A bolygónkat féltők legfőbb célja=

a fosszilis energia-tartalékok és

a biológiai sokféleség  megőrzése,

a fenntartható fejlődés biztosítása

és az északi+déli félteke közötti 

különbözőségek a csökkentése.

E célkitűzésekkel mind egyetértettek

és a kormányok képviselői aláírták

az AGENDA 2000 megállapodást.

Ez a terv még mindig  csak „álom"!

Sok területen van ugyan javulás, de máig

gondot okoz pl. a víz- és a légszennyeződés.

Ezek nem állnak meg az országhatároknál!

A víz, a levegő és a termőtalaj az Élet alapjai.

Fő feladat ezek tisztaságának megőrzése! 

Az Európai Unióban ma is fontos kérdés

a környezetvédelem és ezen a területen

a szomszédos országok együttnűködése.

stratégiai, tervezési,

szervezési és statisztikai besorolása,

vagyis a NUTS-rendszer kategóriái=

I.) Az Európai Unióban ma 28 tagállam van együtt!

II.) Magyarország, melynek államformája köztársaság

2004május elseje óta tagja az EU-nak.

III.) Észak és Alföld-nagyrégió

IV.) Észak-alföldi régió, Debrecen központtal

V.) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Nyíregyháza székhellyel

VI.) Nyíregyházi-kistérség, mely jövőre járásként fog szerepelni!

VII.) Nyírpazony község

A  POLGÁRMESTERI  HIVATAL CÍME=

4531 NYÍRPAZONY, ARANY JÁNOS UTCA  14. SZÁM

(Ugyanitt van a Szabolcs-kábeltelevízió szerkesztősége is.)

a) A faluközösség életét nemcsak a régi hagyományok és az új szokások határozzák meg, hanem a 2012 január elsején hatályba lépő új nemzeti alaptörvény, illetve a hazánkban jelenleg is érvényben lévő többi törvény, egyéb rendeletek, jogszabályok és lakosság által megválasztott képviselőtestület által hozott helyi határozatok.

b) A községházán a tisztviselők napi munkájára, a hivatal törvényes működésre, a négy évre megválasztott helyi önkormányzati testület üléseinek szabályszerű lebonyolítására, a községi rendeletek jogszerű előkészítésére, a formai és tartalmi  hibák kiszűrésére a jegyző ügyel! Ő felelős azért, hogy a helyben hozott határozatok mindig összhangban legyenek a magyar jogrenddel. Valljuk be, az önkormányzati képviselők zöme jogban azért mégis csak járatlan személy! Ennek ellenére nekik kell megalkotniuk a helyi érvényű szabályokat, rendelkezéseket olyan témákban, amelyeket ezidáig központilag még nem rendeztek. (Ez azt jelenti, hogy sem a Parlament nem hozott törvényt, sem miniszteri rendelet nem született egy-egy helyben problémát jelentő témáról.) Ezek a helyben alkotott rendeletek az itt élők mindennapi életviteléhez nélkülözhetetlenek. Az önkormányzati törvény felsorolja, hogy milyen kérdések megoldásáért felel a helyi vezetőség! Ez esetleg a 2013. január elsején müködésbe kezdő járási központok miatt megváltozhat.

c) A Polgármesteri Hivatalnak kell gondoskodnia a szakszerű pénzgazdálkodásról. Biztosítaniuk kell az önkormányzat által fenntartott intézmények működtetését és a helybeli közalkalmazottak, köztisztviselők és még részben a közmunkások bérét is+illetve a különböző segélyeket.

d) Ajánlatos felvenniük a kapcsolatot a helybeli egyházközségekkel, civilszervezetekkel, alapítványokkal, hogy a lakosság testi-lelki igényeit közösen, minél alaposabban és minél szélesebb körben ki tudják elégíteni.

d) Ezidáig a helyi Önkormányzati Testület kötelessége volt, hogy megfontolt döntéseivel és jó költségvetésével biztosítsa azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek a lakosság ellátásához szükségesek. A települések vezetői gondoskodnak az itt élő emberekről egészségügyi, szociális és közoktatási téren egyaránt. Ők tartották fent az óvodát, iskolát, könytárat, orvosi rendelőket, vagy például a községi temetőt és a ravatalozót (a nyíregyházi Temetkezési Vállalattal közösen).Ők végezték a középületek és közterületek karbantartását. Évente közmeghallgatást tartanak

F I G Y E L E M ! 

2013 január elsejétől az alapfokú oktatási intézmények állami fenntartásúvá válnak, így már az óvodák és iskolák müködtetése nem helyi feladat és az intézményvezetők kinevezése se az önkormányzattól függ!

►  A HIVATAL SZAKMAI MUNKÁJÁT MINDENKOR A KÖZSÉG JEGYZŐJE IRÁNYÍTJA:

Jelenleg dr. Ilosvai István látja el ezt a közigazgatási feladatot..

Telefon= +36/ 42/ 530-030

Ü G Y F É L F O G A D Á S I   I D Ő =

Hétfő egész nap, 8-16 óra közt.

Kedden délelőtt, 8-tól 12 óráig.

Szerdán egész nap, 8-tól 16 óráig.

Csütörtökön délelőtt, 8-12 óra közt.

Pénteken délelőtt, 8 és 12 óra között.

►PÉNZTÁRI NYITVATARTÁS=SZERDÁN!

A hivatal kapuja nyitva áll a lakosság előtt,

de lehetőség van internetes ügyintézésre is!

Letölthető nyomtatványok a www.nyirpazony.hu-n!

►A  Z    Ö  N  K  O  R  M  Á  N  Y  Z  A  T    V E Z E T Ő J E

D U B A Y   L Á S Z LÓ  P O L G Á R M E S T E R .

Rendszeresen fogadóórát tart szerdánként!

Előzetesen is be lehet hozzá jelentkezni:

+36/ 42/ 530-030-as telefonon és a

polgarmester@nyirpazony.hu

e-mail címen!

►A   H E L Y I   Ö N K O R M Á N Y Z A T I   T E S T Ü L E T   N É V S O R A=

1.) DUBAY LÁSZLÓ (független)= P O L G Á R M E S T E R

2.) GÁL JÁNOS (független)= A L P O L  G Á R M E S T E R

3.) Dr. Béres István (független)

4.) Dr. Borbély László (független)

5.) Erdei László (független)

6.) Hajzer Erzsébet (FIDESZ)

7.) Vas Miklós (független)

 

►A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE= Dr. Borbély László

Tagjai: Dr. Béres István és Erdei László

►A SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE= Hajzer Erzsébet

Tagjai: Vas Miklós és Nagy Gézáné, mint külsős tag.

 

►A  POGÁRMESTERI  HIVATAL MINDEN EGYES 

MUNKATÁRSÁNAK TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGE=

+36/ 42 / 530-030

1.) A g ó c s   J á n o s n é = 14. mellék

     (Anyakönyvi-, Gyámhatósági-,

     Gyermekvédelmi-, Honosítási,

     Okmányirodai és egyéb ügyek

     és a támogatások intézése.)

2.) B o d n á r   Z s o l t n é  = 12. mellék

     (Gépjármű és iparűzési adóügyek.

     Szerdán önkormányzati pénztár.)

3.) F e r k ó   G y ö r g y   = 15. mellék !

     (Műszaki főelőadó. A nyíregyházi

      építési irodához kapcsolódva

      az építési + működési engedélyek,

      adó és értékbizonyítvány kiadása.)

4.) J e r g a   J á n o s n é = 20. mellék

      (Gazdálkodási főmunkatárs.) 

5.) R o m a   Z s o l t n é  = 13. mellék

     (Ápolási díj, Bursa Hungarica,

     Lakásfenntartási támogatás,

     szociális alapú segélyezések.)

6.) S z i l á g y i   I s t v á n n é = 19. mellék

     (Anyagkönyvelő főmunkatárs)

----------------------------------------------

K E D V E S    É R D E K L Ő D Ő K !

A hivatali dolgozók munkakörének részletes leírása 

elolvasható a „www-nyirpazony.hu" honlapon! 

______________________________

VISZONTLÁTÁSRA  LEGKÖZELEBB  IS  

A „PASON? PAZONY? NYÍRPAZONY!"

ELNEVEZÉSŰ WEB-OLDALON!

(www.nyirpazony-eoldal.hu)

ÜDV!    KIS BALÁZS